Студиско патување во Норвешка

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Во рамките на проектот Зајакнување на капацитетите на МЖСПП за интегрирано спречување и контрола на загадувањето и управување со опасен отпад беше организирано студиско патување во Норвешка. Целта на патувањето беше запознавање со норвешкиот систем за постапување со отпадна електрична … Повеќе