Промоција на практики за управување со отпад и енергетска ефикасност во прекуграничниот регион

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Во Декември 2014 година, Центарот за климатски промени започна со имплементација на својот нов проект „ Промоција на практики за управување со отпад и енергетска ефикасност во прекуграничниот регион. Цел на проектот е да се промовираат практики за управување со … Повеќе

Интегрирано спречување и контрола на загадувањето – ИСКЗ во Македонија

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Во јануари 2014 година Центарот за климатски промени и норвешката компанија Норск Енерги започнаа со својот нов проект „Интегрирано спречување и контрола на загадувањето“. Проектот е продолжување на претходниот проект „Зајакнување на капацитетите на Министерството за животна средина и просторно … Повеќе

Подобрување на енергетскиот менаџмент во Македонската Индустрија

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Во Декември 2013 година, Центарот за климатски промени започна со имплементација на својот нов проект „Подобрување на енергетскиот менаџмент во Македонската Индустрија“. Проектот ќе биде имплементиран од Центар за климатски промени-Скопје, подржан од Агенција за енергетика на РМ, Машински факултет … Повеќе

Зајакнување на капацитетите на Министерството за животна средина и просторно планирање на интегрирано спречување и контрола на загадувањето (ИСКЗ) и управување со опасен отпад

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Во септември 2010 година, Центарот за климатски промени и Норск Енерги започнаа да работат на тригодишна програма „Зајакнување на капацитетите на МЖСПП за ИСКЗ и управување со опасен отпад. Целта на проектот е да ги зајакне капацитетите на Министерството за … Повеќе

Почиста и поефективна индустрија во Македонија – CCEI

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Во периодот помеѓу Јуни 2009- Јуни 2012 година, Центарот за климатски промени како локален партнер на Норск Енерги работеше на проектот „Почиста и поефективна индустрија во Македонија, тригодишен проект финансиран од Владата на Кралството Норвешка. Проектот имаше за цел да … Повеќе

Градење на локалните капацитети за развој на проекти за климатски промени – CDM

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Почнувајќи од октомври 2008 до септември 2009, ЦКП заедно со норвешката компанија Норск Енерги ја реализираа програмата „Градење на локалните капацитети за развој на проекти за климатските промени“. Во рамките на оваа програма неколку работилници беа организирани со главна цел … Повеќе