Зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животна средина

објавено во ПРОЕКТИ | 0

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Еден од основните проблеми е недоволно познавање на самиот процес на учество на јавноста во донесувањето на одлуки од областа на животната средина, односно не познавање на законската регулатива и одговорностите кои ги имаат ЕЛС … Повеќе

Поддршка на прекугранично претприемништво/Транснационално бизнис консултантство

објавено во ПРОЕКТИ | 0

ЦКП, Гевгелија, подружница Охрид, во јули 2016 година, започна да го спроведува проектот „Поддршка на прекугранично претприемништво/Транснационално бизнис консултантство“ кој ќе се финализира во септември 2017. Проектот е поддржан и ко-финансиран од Европската Унија и Национални фондови на земјите учеснички … Повеќе

E-отпад создава можности

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центарот за климатски промени започна да го спроведува својот нов проект за подигнување на јавната свест за правилното постапување со електричниот отпад насловен како Е-отпад создава можности. Проектот е финансиран од Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Македонија и ќе … Повеќе

Промоција на практики за управување со отпад и енергетска ефикасност во прекуграничниот регион

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Во Декември 2014 година, Центарот за климатски промени започна со имплементација на својот нов проект „ Промоција на практики за управување со отпад и енергетска ефикасност во прекуграничниот регион. Цел на проектот е да се промовираат практики за управување со … Повеќе

Интегрирано спречување и контрола на загадувањето – ИСКЗ во Македонија

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Во јануари 2014 година Центарот за климатски промени и норвешката компанија Норск Енерги започнаа со својот нов проект „Интегрирано спречување и контрола на загадувањето“. Проектот е продолжување на претходниот проект „Зајакнување на капацитетите на Министерството за животна средина и просторно … Повеќе

Подобрување на енергетскиот менаџмент во Македонската Индустрија

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Во Декември 2013 година, Центарот за климатски промени започна со имплементација на својот нов проект „Подобрување на енергетскиот менаџмент во Македонската Индустрија“. Проектот ќе биде имплементиран од Центар за климатски промени-Скопје, подржан од Агенција за енергетика на РМ, Машински факултет … Повеќе