Анализа на навиките за штедење на енергија во домаќинствата!

објавено во АКТИВНОСТИ | 0
Започнуваме со ново истражување поврзано со навиките за штедење на енергија во домаќинствата.
Целта на истражувањето е го добиеме вашето мислење во врска со потрошувачката на енергија во вашите домови, но и да ги анализираме Вашите навики за користење на енергијата што ќе ни овозможи да предложиме мерки за заштеда и промена на однесувањето со цел поголема енергетска ефикасност и користење на обновливи извори на енергија.
Воедно, проектот овозможува и мерење на потрошувачката на електрична енергија кај домаќинствата кои ќе се согласат на тоа. На тој начин ќе имаат можност да ги идентификуваат апаратите кои се најголеми потрошувачи во нивниот дом, но и да направат промени кои ќе им донесат енергетски и финансиски заштеди преку примена на мерки за енергетска ефикасност и промена на однесувањето. За таа цел
Ве молиме пополнете ја анкетата достапна на следниот линк!
Оваа анкета е подготвена од страна на Центар за климатски промени, во склоп на проектот „Справување со загадувањето на воздухот во градот Скопје“, финансиран од Шведска, а имплементиран од страна на UNDP во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање и Град Скопје. Мислењата искажани во овој документ се на авторот и не е нужно да ги рефлектираат ставовите на донорот или субјектите кои го имплементираат проектот.

Завршна конференција на проектот „Развивање и имплементација на здравствен индекс за загадување на воздухот во прекуграничниот регион – (TRAP)“

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

На 8 јули со почеток од 11ч. во хотелот ,,Капри’’ во Битола се одржа завршна конференција на проектот „Развивање и имплементација на здравствен индекс за загадување на воздухот во прекуграничниот регион“– (TRAP). Во рамките на конференцијата беше  претставен планот за квалитетот на воздухот за Општина Битола, резултатите од студијата за пропорционирање на загадувачите на воздухот во градот Битола, инвентарот на емисии на загадувачките супстанци во воздухот за Југоисточниот плански регион, и здравствениот индекс за аерозагадувањето.

Студијата издвојува пет главни фактори на загадување на воздухот кои се однесуваат на непостоењето на централен систем за греење при што најголем процент од домаќинствата користат дрва за греење што заедно со нафтата и мазутот се едни од најголемите загадувачи на воздухот. Понатаму, и индустријата, производството на електрична енергија, но и градежните активности се одговорни за аерозагадувањето во Битола. Спор ед проф. Дејан Мираковски, најголем загадувач и покрај тоа што има сезонски карактер и го нема во целата година останува биомасата, односно согорувањето на биомасата учествува со 24%. Со дополнителни 18% учествуваат нафтата и мазутот, а потоа доаѓа производството на енергија, минералната прашина и сообраќајот.

Во рамките на проектот беше изработена и студија за проценка на здравствен ризик од аерозагадување, според која се утврди дека 15 проценти од смртноста кај населението се должи на аерозагадувањето. Тоа значи 15 проценти надминување на лимитот што го дава Светската здравствена организација – СЗО, додека нешто помал е лимитот што се надминува утврден од Европската Унија. Со вакви анализи и мерења како и имплеметирање на соодветни мерки за намалување на загдувањето овие смртни случаи може да се спречат. Со таргетирани акции можеме да спасиме животи и затоа потребна е мотивација за екоакции кои не треба да ги организираат само политичарите, туку и граѓаните и стопанските субјекти а да се практикува и  интерсекторско организирање на акции кои ги има во планот на овој проект. Притоа, мора да се спомене дека новите препораки на СЗО во однос на аерозагадувањето се уште построги и затоа треба да биде приоритет број еден што треба да се решава, без оглед на други проблеми во заедницата” – посочи  проф. Ѓорѓев од Институт за јавно здравје кој беше активно вклучен во проектните активности.

На конференцијата поздравен говор одржа и Заменик министерката за животна средина Христина Оџаклиеска која истакна дека резултатите од проектот мора да се употребат во пракса. Ова треба да биде континуирана активност за со тек на време да видиме видливи резултати. Исто така и подобрување на капацитетите во општините и меѓусебната соработка помеѓу локално и централно ниво сигурно ќе дадат резултати.

Со помош на овој проект поставена е станица за следење на квалитетот на амбиентниот воздух во Гевгелија и набавена е опрема за замена на инструментите за мониторинг станицата Битола 1. Исто така во рамките на проектот, изработен е инвентарот на загадувачки супстанци во воздухот за Југоисточниот регион со чија помош се идентификуваа потенцијалните загадувачи на воздухот во овој регион со што планирањето на мерките и креирањето на политиките за подобар квалитет на воздухот во овој регион се олеснува значително.

Еден од најважните резултати на проектот е развиениот здравствен индекс кој ќе биде интегриран на ИТ алатка (веб платформа) од каде ќе биде достапен до пошироката јавност и ќе користи не само во креирање на политики туку и во заштита на човековото здравје.

Целта на проект е да се подобри управувањето и заштитата на прекуграничната област во Р.С. Македонија и Р. Грција преку воспоставување мрежа за следење на квалитетот на воздухот.

Проектот е поддржан и ко-финансиран од Европската Унија и Национални фондови на земјите учеснички во ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција – Република Северна Македонија 2014-2020 а спроведуван од Центар за климатски промени, Министерство за животна средина и просторно планирање, Центарот за животна средина од Грција (КЕПЕ Кожани), Општина Лерин и Европската регионална мрежа за соработка (ЕРФЦ) од Грција.

Центарот за климатски промени изрази задоволство од соработката со сите партнери во склоп на овој комплексен проект, а особено за квалитетот на студиите и анализите изработени од страна на ангажираните експерти. И натаму ќе се залага за подигање на свеста кај пошироката јавност во врска со аерозагадувањето со оглед дека без квалитетен воздух не може да се очекува подобрување на квалитетот на живот. Креаторите на политиките мора да бидат фокусирани кон чисти технологии, зелена индустрија, е- мобилност и енергетска транзиција. Парадигмата на класичната економија grow first, clean up latter односно pollute first, clean up later е веќе минато. Сите инвестиции мора да бидат комплементарни со принципите на одржливиот развој. Во спротивно, огромна е цената на имплицитните трошоци кои ги плаќаме сите како општество преку санирање на штетите во животната средина, боледувањата, и се разбира предвремените смртни случаи последица на загадувањето.

 

 

Работилница на тема „Како да го подобриме управувањето со отпадот на локално ниво“

објавено во Uncategorized | 0

На ден 28.06.2022 година, се одржа работна средба Како да го подобриме управувањето со отпадот на локално ниво.  Работилницата ја отвори г-ѓа Бојана Станојевска Пецуровска која ги презентираше мерките кои досега се предложени во планските документи и што од нив е досега реализирано. Потоа зема збор г-дин Рубин Абрашовски директор на комуналното претпријатие од Прилеп и ја презентираше работата на претпријатието и воедно ги пренесе позитивните искуства од нивното работење до останатите присутни. По презентацијата се разви плодна дискусија, каде претставниците од комуналните претпријатија дискутираа за предизвиците со кои се соочуваат околу управувањето со отпадот. Воедно претставниците од општините се осврнаа за обврските на општините и јавните комунални претпријатија кои ќе произлезат од обврските со воспоставувањето на регионалниот систем за управување со отпад, а исто така се разви и дискусија за како планираат да се вклучат во регионалното управување со отпад. Г-дин Емил Ангелов се осврна на навиките на граѓаните за одлагање на отпадот и истакна дека е неопходно да се спроведе истражување за да можеме да разбереме зошто со отпадот не се постапува соодветно. Работилницата заврши со позитивен став дека иако е тешко да се справиме со отпадот не треба да се откажеме од воспоставањето на регионалните депонии и неговото правилно селектирање.

Работилницата се одржа во рамките на проектот „Препораки за Поглавје 27“, спроведуван од Милиеуконтакт Македонија, Центар за климатски промени, Еко-свест и Македонско еколошко друштво, а е финансиран од Фондација отворено општество Македонија.

Работилница на тема „Како да го подобриме управувањето со отпадот на локално ниво“

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

На ден 28.06.2022 се одржа работилница на тема: Како да го подобриме управувањето со отпадот на локално ниво.   Работилницата ја отвори г-ѓа Бојана Станојевска Пецуровска која ги презентираше мерките кои досега се предложени во планските документи и што од нив е досега реализирано. Потоа зема збор г-дин Рубин Абрашовски директор на комуналното претпријатие од Прилеп кој ја презентираше работата на претпријатието и воедно ги пренесе позитивните искуства со справување со отпадот на територија на Општина Прилеп. По презентацијата се разви дискусија, каде претставниците од комуналните претпријатија дискутираа за предизвиците со кои се соочуваат околу управувањето со отпадот. Воедно во рамките на работилницата претставниците од општините се осврнаа на обврските на општините и јавните комунални претпријатија кои ќе произлезат со воспоставувањето на регионалниот систем за управување со отпад и воедно се разви и дискусија за тоа како планираат да се вклучат во регионалното управување со отпад. Г-дин Емил Ангелов ги коментираше навиките на граѓаните за одлагање на отпадот и истакна дека е неопходно да се спроведе истражување за да се утврди зошто граѓаните не постапуваат со отпадот соодветно. Работилницата заврши со позитивен став кој се однесува на тоа дека иако е тешко да се справиме со отпад не треба да се откажеме од воспоставувањето на регионални депонии и негово правилно селектирање и одложување.

Работилницата се реализираше во рамките на проектот: Препораки за Поглавје 27, кој го спроведува Милиеуконтакт Македонија, Центар за климатски промени, Еко-свест и Македонско еколошко друштво, и е финансиран од Фондација отворено општество Македонија.

ЗЕЛЕНА ТРАНЗИЦИЈА – Акцелераторска програма за зелени бизниси!

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Центар за климатски промени во соработка со ПСМ Фондација започна со програма за зелена транзиција. Сите заинтересирани млади лица и претприемачи треба да се регистрираат преку пополнување на апликација најдоцна до 2 јули 2022 година.

Акцелераторската програма за зелени бизнис идеи е бесплатна тренинг и менторска програма специјално дизајнирана за поддршка на т.н. зелени претприемачи, кон креирање одржливи циркуларни бизнис модели. Учесниците во програмата ќе стекнат продлабочени знаења за правната рамка и потребните дозволи за работа, како да дефинираат циркуларен бизнис модел за својата бизнис идеја и како да ги искористат можностите за финансирање на т.н. зелени технологии. Програмата ќе кулминира со презентација пред потенцијални инвеститори, клиенти и соработници. По завршување на програмата учесниците ќе имаат можност да се претстават на интернационална конференција за циркуларна економија која ќе биде организирана во Скопје, како и да аплицираат на програмите на ЕБОР за менторски проекти.

ШТО НУДИМЕ?
Тренинг програма – тримесечна виртуелна тренинг програма со неделни вебинари и задачи дизајнирана за креирање циркуларен бизнис модел. Програма ќе ги опфати следниве фази:

– Фаза 1: Можности на зелено претприемништво – принципи на Зелената Агенда, релацијата на циркуларниот бизнис модел со целите на одржлив развој на Обединетите нации, елаборирање на потенцијалот за намалување на емисиите на CO2, правна рамка на ЕУ, национално законодавство, законски барања и др.

– Фаза 2: Циркуларен бизнис модел – концепт на циркуларна економија, бизнис модели и стратегии, циркуларен бизнис модел канвас, циркуларен синџир на вредности, мапирање и инволвирање чинители во циркуларен синџир на вредности, индикатори за циркуларност и одржливост, оценка на циркуларноста и одржливоста на бизнис моделот, дефинирање на комуникациска стратегија за циркуларна економија, алатки за комуницирање на циркуларноста за клиентите и останатите чинители.

– Фаза 3: Пристап до финансии и инвестициска подготвеност – можности за финансирање и комерцијализација на зелени технологии.

Менторство – 1:1 менторство со искусни експерти од областа. Секој учесник  ќе добие ментор со кој ќе работи на индивидуална база во развојот на бизнис моделот.
Demo Day – презентација пред експерти од областа и потенцијални инвеститори.
Вмрежување и промоција – учество на интернационална конференција за циркуларна економија во Скопје.
ВРЕМЕНСКА РАМКА (*датумите може да бидат предмет на промена)
Акцелераторската програма е предвидено да се реализира од јуни до септември 2022.
КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО
 • Лице на возраст до 35 години
 • Сопственик/сопственици или управител/управители на компании не постари од 35 години
 • Бизнис идеја или концепт во областа на животна средина, циркуларна економија, клима, ниско јаглеродна економија и др.
 • Полето на делување на компанијата не опфаќа воени производи и услуги, игри на среќа, тутун и алкохолни пијалаци
 • Имате идентификувано вистински пазарен потенцијал
 • Континуирано учество и ангажман во следење на програмата
ЦЕЛНИ ОБЛАСТИ
Бизнис идејата со која аплицирате за учество во програмата треба да припаѓа во следниве области:
 • Управување со отпад
 • Управување со вода
 • Енергија и енергетска ефикасност
 • Обновливи енергии
 • Управување со воздух
 • Дигитални технологии
 • Паметни материјали
 • Одржливост, циркуларна економија
 • Рециклирање и обновување на материјали
 • Климатски промени
 • Друго

КОНТАКТ ЛИЦЕ

Детални информации може да добиете на 023103660 или на мејл aleksandar.filiposki@yes.org.mk.

Водич за апликанти

Повик за вработување на специјалист за медиуми

објавено во ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени е здружение на граѓани чија цел е да ја штити животната средина и да имплементира активности за борба со климатските промени. За потребите на своите проектни активности Центар за климатски промени вработува 1 специјалист за медиуми.

Кандидатите потребно е да ги исполнуваат следните квалификации:

 • Високо образование од областа на комуникации, медиуми, новинарство, дигитален маркетинг
 • Искуство во работа со медиуми, особено социјални медиуми (Facebook, Instagram, LinkedIn)
 • Искуство во промоција и организација на настани
 • Искуство во областа на животна средина или климатски промени

Задачи и обврски на смепцијалистот за медиуми

 • Да ги координира активностите поврзани со медиумите во државата
 • Да ги одржува социјалните медиуми на организацијата и редовно да објавува информации за активностите на здружението
 • Да комуницира со медиумите и да пишува текстови поврзани со животна средина, клима и активностите на здружението

Сите заинтересирани кандидати потребно е да се испратат своја биографија (CV) и мотивационо писмо најдоцна до 30.06.2022 на следната е-маил адреса: ckp.skopje@gmail.com со назнака специјалист за медиуми.