ЈАВЕН ПОВИК за избор на најдобра бизнис идеја и поддршка за започнување на бизнис

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Центар за климатски промени објавува јавен повик за учество на млади лица во натпревар за најдобра бизнис идеја и поддршка за отпочнување бизнис. Најдобрите три апликации ќе бидат наградени и ќе добијат поддршка за започнување сопствен бизнис.

Повикот се отвара во рамките на проектот „Зголемување на иновативниот бизнис поврзани со море, животна средина и земјоделство и ИТ – (IBiSEAit)“, финансиран од ЕУ преку ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција- Македонија 2014-2020. Повеќе информации за проектот на следниот линк.

1. Услови за учество

 • Право на учество имаат млади лица на возраст од 18 до 35 години,
 • Секој учесник на натпреварот има право да аплицира само со една апликација/бизнис идеја,
 • Најдобрите три апликации ќе имаат обврска во рок од еден месец да основаат ново претпријатие,
 • Новооснованото претпријатие потребно е да биде регистрирано на територијата на еден од следниот региони: Југоисточен, Пелагониски, Вардарски или Југозападен регион,
 • Освен индивидуалци на повикот може да се пријават и претпријатија кои се регистрирани во 2019 и 2020 година а кои имаат потреба од поддршка во развивање и водење на бизнисот,
 • Да ја презентираат бизнис идејата на завршениот настан организиран во рамките на проектот „Зголемување на иновативниот бизнис поврзани со море, животна средина и земјоделство и ИТ – (IBiSEAit)

2. Награда за селектираните идеи

Најдобрите три бизнис идеи ќе добијат:

 • Помош за регистрација на претпријатие (платени трошоци за регистрација и подготовка на потребна документација)
 • Изработка на веб сајт во WordPress со платен хостинг и домеин за 1 година
 • Платена ZOOM лиценца и cloud storage за една година
 • Платени сметководствени услуги за една година
 • Изработка на маркетинг план и промоција на социјални медиуми за три месеци
 • 1 компјутер и 1 принтер
 • Менторска поддршка за развивање бизнис план, развој и управување на претпријатието во период од 3 месеци
 • 1 година бесплатно членство во виртуелниот инкубатор

Сите 3 ново основани претпријатија ќе бидат дел од виртуелниот инкубатор во чии рамки ќе биде реализирана менторската поддршка од страна на менторите ангажирани преку ПСМ Фондација.

3. Критериуми за оценување

 • Бизнис идеја

Концизен преглед на бизнис идејата, јасно идентификуван проблем и добро објаснет производ/услуга

 • Пазар

Целната група на бизнисот е јасно објаснета, идентификувани се најмалку три конкуренти и конкурентската предност дава доволно уверливост.

 • Маркетинг

Солиден преглед на маркетинг стратегијата. Детални информации за начинот на дистрибуција, промоција, цена и продажба.

 • Организација

Правна форма, човечки ресурси, потребна инфраструктура и опрема соодветно адресирани. Реалистичен план на поставени цели.

 • Финансиски план

Приходите и расходите се соодветно испланирани, опфатени се повеќе категории. Компанијата има реални изгледи да остварува профит.

4. Начин на пријавување

Сите заинтересирани млади лица кои ги исполнуваат критериумите потребно е да испратат пополнета апликација за бизнис идеја на contact@yes.org.mk најдоцна до 15.03.2021 година.

 

Апликација Повик

 

 

 

Платформа 27 во медиумите -Интервју со м-р Јадранка Иванова: Колку проблемите во областа на животната средина нè оддалечуваат од ЕУ?

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

За Платформа 27 и ситуацијата со животната средина и пристапувањето во ЕУ, пишуваше Порталот Порта 3, каде на прашањата за тоа колку проблемите во животната средина не оддалечуваат од ЕУ одговараше г-ѓа Јадранка Иванова, експерт за апроксимација на законодавството во областа на заштита на животната средина.

Во која област од животната средина сме во предност во однос на регионот, а во која област најмногу заостануваме?

Споредено со другите земји на Западен Балкан, со оглед на тоа дека подолго време ги следам евроинтегративните процеси како директен учесник, како во нашата држава, така и во земјите од регионот, сметам дека воопшто не заостануваме, ниту во однос на усогласеноста на законодавството од областа на животната средина со она на ЕУ, ниту, пак, во однос на спроведувањето на истото. Сепак, би кажала дека напредокот којшто го бележиме низ годините во областа на заштита на животната средина можеби не е колку што Европската Унија го очекува од една земја кандидат за членство.  Земјите од Западен Балкан, генерално, многу заостануваат во спроведувањето на законодавството, во однос на земјите членки на ЕУ. Она што ја издвојува Северна Македонија од соседните држави кандидати за членство во Унијата е што има поголем степен на усогласеност  на законодавството со она на ЕУ, како и голем напредок во развивањето плански документи, кои ЕУ ги бара согласно со политиките за заштита на животната средина, посебно во областите на климатските промени и управувањето со отпадот. Европската комисија особено ја поздрави посветеноста на националната администрација во изминатиот период од 10-тина години кога се искористија значителни ИПА средства  за изградба на неколку станици за прочистување на отпадните води (Прилеп, Кичево, Струмица и Радовиш), како и идните планови за изградба на станици за прочистување на отпадните води во Скопје, Битола и Тетово кои ќе се финансираат преку ИПА 2 и ИПА 3 инструментот. Во контекст на овие значајни инвестиции, покрај огромната корист за граѓаните на нашата држава од аспект на подобра животна средина, особено би сакала да истакнам дека со ова ќе се постигне значително ниво на прочистување на отпадните води, што го немала ниту една земја кандидат која била на иста позиција во процесот на преговарање со ЕУ, како што сме ние сега.

Сепак, потребно е да се направат дополнителни напори во однос на спроведување на законодавството, особено во оние области каде што веќе постојат изработени плански и проектни документи за реализирање активности кои се директно насочени кон зачувување на животната средина. Тука особено сакам да го потенцирам управувањето со отпадот, каде што сè уште постои застој во реализација на подготвените проектни документи за воспоставување регионални системи за управување со отпадот. Доколку акцентот на користењето на средствата во рамките на ИПА 1 беше управувањето со водите, сосема оправдано беше заеднички договорено со ЕУ дека значителни средства од ИПА 2 ќе се насочат кон управувањето со отпад. Делумно, причината за овој застој  ја гледам во фактот што заштитата на животната средина сè уште не е една од главните политики на Владата на РСМ. Доказ за ова е делот од буџетот што се одвојува за животната средина во државата, како и самиот буџет на МЖСПП. Ова е случај и во другите држави од Западен Балкан, односно политичката моќ на министерствата за животна средина е уште многу послаба споредбено со останатите економски ресори во рамките на владите. Дополнително, административните капацитети на институциите задолжени за управување со животната средина се слаби и недоволни, како на централно, така и на локално ниво.

Ако ја погледнеме програмата на ЕУ во сегашниот состав, Градење на климатски-неутрална, зелена, правична и социјална Европа, таа е еден од главните приоритети за кој се одвојува голем дел од европскиот буџет. Дури и помошта што се издвојува од европскиот буџет за земјите членки заради закрепнување од Ковид-19, е условена со поддршка на економски активности кои го поттикнуваат зелениот развој и концептот на т.н. циркуларна економија.

Затоа е неопходна голема посветеност, пред сè на Владата, но и на МЖСПП во поставување на животната средина како приоритетна политика што ќе биде изразено преку јасно воспоставување цели, но и издвојување значителни финансиски средства кои ќе бидат насочени кон нејзино реално спроведување, како и за  спроведување на законодавството.

Целиот текст е објавен од порталот Порта 3 и можете да го погледнете на следниот линк https://www.porta3.mk/intervju-m-r-jadranka-ivanova-kolku-problemite-vo-oblasta-na-zhivotnata-sredina-ne-oddalechuvaat-od-eu/ 

Превземено од Порта 3

Одржана работилница за граѓанските организации за зајакнување на капацитетите за следење на преговорите за Поглавје 27

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

25.12.2020 година, Центар за климатски промени го организираше првиот семинар за граѓански организации за зајакнување на капацитетите за следење на преговорите за Поглавје 27во рамките на проектот „Граѓанска платформа за следење на преговорите за Поглавје 27“, финансиран од Цивика Мобилитас.

Работилницата ја спроведуваше г-ѓа Јадранка Иванова, експерт за апроксимација во областа на животната средина.Гостин на работилницата беше г-дин Горан Секулиќ од Република Србија кој е еден од основачите на Коалиција 27 (мрежа на граѓански организации) кои го следат напредокот на Србија во поглавјето за животна средина.

На работилницата беа презентирани сите важни аспекти во процесот на преговарање, временските рамки, како и влијанието на новата методологија врз пролонгирање на преговарачкиот процес.  Беа дискутирани приритетните области од животната средина кои се особено горливи проблеми за земјава, како загадувањето на воздухот, управувањето со отпадот и климатските промени. Дополнително,г-ѓа Иванова даде насоки за начинот на подготовка на извештајот во сенка и аспектите кои е важно да бидат адресирани во самиот извештај кој ќе биде подготвен од страна на граѓанските организации.

На работилницата присуствуваа 20тина граѓански организации кои делуваат во областа на животна средина, одржлив развој и земјоделие, односно организациите кои аплицираа да бидат дел од граѓанската платформа – Платформа 27.

Едукација за внатрешното загадување на воздухот во основните училишта од Карпош

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Во ООУ „Братство“ од Општина Карпош се одржа првата едукативна презентација за внатрешното загадување на воздухот. Презентацијата на тема „Воздухот во моето училиште“ е прва од планираните презентации кои ќе се реализираат во сите основни училишта од Општина Карпош.

Настанот беше проследен од учениците од трето и петто одделение и тоа со физичко присуство и електронски преку платформите за електронска комуникација ZOOM и Microsoft Teams.

Со оваа активност учениците се стекнаа со нови знаења за причинителите на аерозагадувањето, загадувачките супстанци, типови на аерозагадување како и активностите што можат да се преземат за да може да го намалиме аерозагадувањето.

Воедно, до крајот на оваа година едукативни презентации ќе се одржат и во основните училишта од Општина Карпош,  ООУ „Аврам Писевски“, ООУ „Вера Циривири – Трена“ и ООУ „Владо Тасевски“. Во сите овие училишта беа поставени сензори за следење на квалитетот на воздухот во училиштето, односно за следење на концентрациите на РМ10, РМ 2,5, СО2, органски испарливи соединенија (VOCs) и ЅО2.

Едукативните презентации и мерењата се одржуваат во рамките на проектот „Зголемување на свеста за внатрешното загадување на воздухот во основните училишта во Република Македонија“, финансиран од Австралиската Амбасада во Белград.

 

 

 

Тест објава

објавено во ОБЈАВИ | 0

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ПОВИК за граѓански организации за приклучување кон платформата за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Центар за климатски промени објавува Повик за граѓански организации (ГО) кои работат на полето на животната средина, одржливиот развој, енергијата и земјоделството, со цел приклучување кон граѓанската платформа за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27 – животна средина и клима.
Оваа мрежа се формира во рамките на проектот ГРАЃАНСКА ПЛАТФОРМА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ СО ЕУ ЗА ПОГЛАВЈЕ 27.

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО НА ПОВИКОТ

Право на членство во граѓанската платформа за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27 имаат ГО кои ги исполнуваат следните критериуми:
1. Да делуваат во некои од следните области: животна средина, климатски промени, одржливиот развој, енергија, земјоделство и шумарство,
2. Да се активни најмалку 5 години, а во последните 3 години да имаат реализирано најмалку 1 проект во некои од релевантните области,
3. Да имаат реализирано најмалку 1 проект поврзан со законодавство, ЕУ интеграција, следење на степенот на транспонирање и/или имплементација на ЕУ законодавството или сл.

ПОВОЛНОСТИ ЗА ГО КОИ ЌЕ БИДАТ ДЕЛ ОД ГРАЃАНСКАТА ПЛАТФОРМА
Членките кои ќе бидат дел граѓанската платформа за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27 ќе имаат можност да ги користат следните поволности од Проектот:

– Да учествуваат на една дводневна работилница за формирање на граѓанската платформа за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27,

– Да учествуваат на три еднодневни семинари за следење и разбирање на преговорите за Поглавје 27,

– Да дадат свој придонес преку коментари на извештаите кои ќе бидат подготвени од ГО (три извештаи) за позицијата на ГО во однос на преговорите за Поглавје 27,

– Да дадат свој придонес во подготовката на комуникациска стратегија фокусирана на тоа како да се организира заедничка позиција на различните ГО и како да се комуницира заедничката позиција на ГО со надлежните органи и пошироката група на засегнати страни, вклучително и пошироката јавност, – Да присуствуваат на состаноците за координација,

– Да учествува во активности за промоција и дисеминација на резултатите на проектот.

Воедно, членките на платформата за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27, ќе имаат можност да учествуваат во изборот на 3-5 организации кои ќе бидат директно вклучени во проектните активности. Имено, овие организации во понатамошниот тек на проектот ќе бидат одговорни за следење на одредени сектори од Поглавјето 27 односно потребно ќе биде:

– Да учествуваат на состаноци со релевантни институции ,

– Да подготват извештај за позицијата на ГО во однос на преговорите за Поглавје 27 за избраниот сектор,

– Да го презентираат нивниот дел од извештајот (секторот за кој се одговорни) на официјална презентација за извештајот за позицијата на ГО за Поглавје 27.

ЧЛЕНУВАЊЕ
Во граѓанската платформа за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27 можат да членуваат најмногу 20 ГО. Членувањето ќе биде бесплатно, а сите трошоци за учество на работилницата и семинарите ќе бидат покриени од страна на ЦКП.

ФИНАНСИСКИ НАДОМЕСТ
ГО (3-5) кои ќе бидат одбрани од страна на ЦКП, да бидат активно вклучени во следењето на одредени подсектори на Поглавјето 27 ќе добијат одреден финансиски надомест.

НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ
Сите заинтересирани ГО потребно е да го пополнат прашалникот даден во Прилог 1 и да достават листа на реализирани проекти во последните 3 години.

Прашалникот заедно со листата на реализирани проекти потребно е да се достават најдоцна до 30 ноември 2020 година, по електронски пат на: centarzaklimatskipromeni@yahoo.com

ПРАВНА РАМКА
Сите организации кои ќе бидат избрани да членуваат во Платформата, ќе биде потребно да потпишат Пристапница и Меморандум за Соработка во кој ќе бидат наведени правата и обврските на ГО.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ
Проектот е финансиран преку програмата Цивика Мобилитас со времетраење од 18 месеци (01.07.2020 – 31.12.2021), а имплементиран од Центар за климатски промени. Повеќе информации за проектот може да се видат на следниот линк.

Целиот повик можете да го погледнете Povik za mreza – Final-1

Апликацијата за пријавување можете да ја симнете овде Prilog-1