Тендер за избор на консултант за изработка на прирачник за обврските на општините и граѓанските организации поврзани со имплементација на барањата кои произлегуваат од законодавството за животна средина

објавено во ОГЛАСИ | 0
Центар за климатски промени во рамките на проектот Младински активизам за позелени општини објавува тендер за избор на консултант за изработка на прирачник за обврските на општините и граѓанските организации поврзани со имплементација на барањата кои произлегуваат од законодавството за животна средина.
Краен рок за аплицирање е 01.12.2022 година до 16ч. Сите заинтересирани кандидати можат да поднесат прашања најдоцна до 21.11.2022 на следната емаил адреса: ckp.skopje@gmail.com
Проектот го спроведува Македонско здружение на млади правници во партнерство со Центар за климатски промени, Го Грин Скопје и Креактив од Кавадарци со финаниски средства на Европската Унија.

Патоказ до вашата еко-паметна општина

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центарот за Климатски промени започна со спроведување на проектот “Патоказ до вашата еко-паметна општина”.

Целта на проектот е да обезбеди здрава и чиста животна средина на локално ниво преку зголемена употреба на обновлива енергија, проширени зелени површини, подобрена енергетска ефикасност во јавните згради и зголемено користење на одржливиот транспорт во секојдневниот живот.

Предвидени активности во рамките на овој проект се:

  • Развивање на Патоказ за еко-паметна општина.

Во рамките на оваа активност ќе се земат во предвид законските обврски на општините во однос на енергетската ефикасност и заштитата на животната средина. Во предвид ќе се земе и нивниот потенцијал во однос на иновациите, технолошките знаења и расположливите човечки ресурси. Дополнително ќе се развие кохерентен и партиципативен патоказ за постигнување на еко-паметна општина.

  • Имплементација на Патоказот преку други активности

По изработката на патоказот за еко-паметна општина Центарот за Климатски промени ќе отвори јавен повик за учество на општините и примена на концептот на еко-паметна општина. Врз основа на претходно поставени критериуми, ќе бидат изберани 2 општини, каде што ќе се реализира некоја од следните активности: поставување на 4kW фотонапонска централа во општинскиот двор за полнење на 3 електрични скутери, расадник за дрва, обележување на велосипедски патеки, совети за енргетска ефикасност за домаќинствата, вклучувајќи брза енергетска контрола за неколку домаќинства, заеднички акции за селекција на отпадот и повторна употреба на отпадот, заеднички акции за компостирање итн.

  • Комуникациски и десиминациски активности

Оваа активност содржи три под активности: Активност за подигање на свеста за одржливиот развој ќе се спроведува во текот на целото времетраење на проектот насочена кон различни целни групи (млади, ученици, граѓански организации, локални и национални власти, граѓани, заедница на бизнис секторот), имплементирана преку социјалните медиуми, ПР текстови објавени на електронски медиуми и ТВ и радио промоции. Паралелно, активности за градење капацитети и знаења организирани преку најмалку 4 едукативни предавања во основните училишта за 200 ученици каде ќе се спроведува концептот на одржлив развој и потребата од заштита на животната средина. На крајот од проектот, предвидени се промотивни активности за промоција на резултатите од проектот со цел да се промовира развиениот патоказ и неговата имплементација во 2-те општини.

Проектот е финансиран од страна на Америчка амбасада. Времетраењето на проектот е 1 година, од август 2022 година до август 2023 година.

Анализа на навиките за штедење на енергија во домаќинствата!

објавено во АКТИВНОСТИ | 0
Започнуваме со ново истражување поврзано со навиките за штедење на енергија во домаќинствата.
Целта на истражувањето е го добиеме вашето мислење во врска со потрошувачката на енергија во вашите домови, но и да ги анализираме Вашите навики за користење на енергијата што ќе ни овозможи да предложиме мерки за заштеда и промена на однесувањето со цел поголема енергетска ефикасност и користење на обновливи извори на енергија.
Воедно, проектот овозможува и мерење на потрошувачката на електрична енергија кај домаќинствата кои ќе се согласат на тоа. На тој начин ќе имаат можност да ги идентификуваат апаратите кои се најголеми потрошувачи во нивниот дом, но и да направат промени кои ќе им донесат енергетски и финансиски заштеди преку примена на мерки за енергетска ефикасност и промена на однесувањето. За таа цел
Ве молиме пополнете ја анкетата достапна на следниот линк!
Оваа анкета е подготвена од страна на Центар за климатски промени, во склоп на проектот „Справување со загадувањето на воздухот во градот Скопје“, финансиран од Шведска, а имплементиран од страна на UNDP во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање и Град Скопје. Мислењата искажани во овој документ се на авторот и не е нужно да ги рефлектираат ставовите на донорот или субјектите кои го имплементираат проектот.

Завршна конференција на проектот „Развивање и имплементација на здравствен индекс за загадување на воздухот во прекуграничниот регион – (TRAP)“

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

На 8 јули со почеток од 11ч. во хотелот ,,Капри’’ во Битола се одржа завршна конференција на проектот „Развивање и имплементација на здравствен индекс за загадување на воздухот во прекуграничниот регион“– (TRAP). Во рамките на конференцијата беше  претставен планот за квалитетот на воздухот за Општина Битола, резултатите од студијата за пропорционирање на загадувачите на воздухот во градот Битола, инвентарот на емисии на загадувачките супстанци во воздухот за Југоисточниот плански регион, и здравствениот индекс за аерозагадувањето.

Студијата издвојува пет главни фактори на загадување на воздухот кои се однесуваат на непостоењето на централен систем за греење при што најголем процент од домаќинствата користат дрва за греење што заедно со нафтата и мазутот се едни од најголемите загадувачи на воздухот. Понатаму, и индустријата, производството на електрична енергија, но и градежните активности се одговорни за аерозагадувањето во Битола. Спор ед проф. Дејан Мираковски, најголем загадувач и покрај тоа што има сезонски карактер и го нема во целата година останува биомасата, односно согорувањето на биомасата учествува со 24%. Со дополнителни 18% учествуваат нафтата и мазутот, а потоа доаѓа производството на енергија, минералната прашина и сообраќајот.

Во рамките на проектот беше изработена и студија за проценка на здравствен ризик од аерозагадување, според која се утврди дека 15 проценти од смртноста кај населението се должи на аерозагадувањето. Тоа значи 15 проценти надминување на лимитот што го дава Светската здравствена организација – СЗО, додека нешто помал е лимитот што се надминува утврден од Европската Унија. Со вакви анализи и мерења како и имплеметирање на соодветни мерки за намалување на загдувањето овие смртни случаи може да се спречат. Со таргетирани акции можеме да спасиме животи и затоа потребна е мотивација за екоакции кои не треба да ги организираат само политичарите, туку и граѓаните и стопанските субјекти а да се практикува и  интерсекторско организирање на акции кои ги има во планот на овој проект. Притоа, мора да се спомене дека новите препораки на СЗО во однос на аерозагадувањето се уште построги и затоа треба да биде приоритет број еден што треба да се решава, без оглед на други проблеми во заедницата” – посочи  проф. Ѓорѓев од Институт за јавно здравје кој беше активно вклучен во проектните активности.

На конференцијата поздравен говор одржа и Заменик министерката за животна средина Христина Оџаклиеска која истакна дека резултатите од проектот мора да се употребат во пракса. Ова треба да биде континуирана активност за со тек на време да видиме видливи резултати. Исто така и подобрување на капацитетите во општините и меѓусебната соработка помеѓу локално и централно ниво сигурно ќе дадат резултати.

Со помош на овој проект поставена е станица за следење на квалитетот на амбиентниот воздух во Гевгелија и набавена е опрема за замена на инструментите за мониторинг станицата Битола 1. Исто така во рамките на проектот, изработен е инвентарот на загадувачки супстанци во воздухот за Југоисточниот регион со чија помош се идентификуваа потенцијалните загадувачи на воздухот во овој регион со што планирањето на мерките и креирањето на политиките за подобар квалитет на воздухот во овој регион се олеснува значително.

Еден од најважните резултати на проектот е развиениот здравствен индекс кој ќе биде интегриран на ИТ алатка (веб платформа) од каде ќе биде достапен до пошироката јавност и ќе користи не само во креирање на политики туку и во заштита на човековото здравје.

Целта на проект е да се подобри управувањето и заштитата на прекуграничната област во Р.С. Македонија и Р. Грција преку воспоставување мрежа за следење на квалитетот на воздухот.

Проектот е поддржан и ко-финансиран од Европската Унија и Национални фондови на земјите учеснички во ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција – Република Северна Македонија 2014-2020 а спроведуван од Центар за климатски промени, Министерство за животна средина и просторно планирање, Центарот за животна средина од Грција (КЕПЕ Кожани), Општина Лерин и Европската регионална мрежа за соработка (ЕРФЦ) од Грција.

Центарот за климатски промени изрази задоволство од соработката со сите партнери во склоп на овој комплексен проект, а особено за квалитетот на студиите и анализите изработени од страна на ангажираните експерти. И натаму ќе се залага за подигање на свеста кај пошироката јавност во врска со аерозагадувањето со оглед дека без квалитетен воздух не може да се очекува подобрување на квалитетот на живот. Креаторите на политиките мора да бидат фокусирани кон чисти технологии, зелена индустрија, е- мобилност и енергетска транзиција. Парадигмата на класичната економија grow first, clean up latter односно pollute first, clean up later е веќе минато. Сите инвестиции мора да бидат комплементарни со принципите на одржливиот развој. Во спротивно, огромна е цената на имплицитните трошоци кои ги плаќаме сите како општество преку санирање на штетите во животната средина, боледувањата, и се разбира предвремените смртни случаи последица на загадувањето.

 

 

Работилница на тема „Како да го подобриме управувањето со отпадот на локално ниво“

објавено во Uncategorized | 0

На ден 28.06.2022 година, се одржа работна средба Како да го подобриме управувањето со отпадот на локално ниво.  Работилницата ја отвори г-ѓа Бојана Станојевска Пецуровска која ги презентираше мерките кои досега се предложени во планските документи и што од нив е досега реализирано. Потоа зема збор г-дин Рубин Абрашовски директор на комуналното претпријатие од Прилеп и ја презентираше работата на претпријатието и воедно ги пренесе позитивните искуства од нивното работење до останатите присутни. По презентацијата се разви плодна дискусија, каде претставниците од комуналните претпријатија дискутираа за предизвиците со кои се соочуваат околу управувањето со отпадот. Воедно претставниците од општините се осврнаа за обврските на општините и јавните комунални претпријатија кои ќе произлезат од обврските со воспоставувањето на регионалниот систем за управување со отпад, а исто така се разви и дискусија за како планираат да се вклучат во регионалното управување со отпад. Г-дин Емил Ангелов се осврна на навиките на граѓаните за одлагање на отпадот и истакна дека е неопходно да се спроведе истражување за да можеме да разбереме зошто со отпадот не се постапува соодветно. Работилницата заврши со позитивен став дека иако е тешко да се справиме со отпадот не треба да се откажеме од воспоставањето на регионалните депонии и неговото правилно селектирање.

Работилницата се одржа во рамките на проектот „Препораки за Поглавје 27“, спроведуван од Милиеуконтакт Македонија, Центар за климатски промени, Еко-свест и Македонско еколошко друштво, а е финансиран од Фондација отворено општество Македонија.

Работилница на тема „Како да го подобриме управувањето со отпадот на локално ниво“

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

На ден 28.06.2022 се одржа работилница на тема: Како да го подобриме управувањето со отпадот на локално ниво.   Работилницата ја отвори г-ѓа Бојана Станојевска Пецуровска која ги презентираше мерките кои досега се предложени во планските документи и што од нив е досега реализирано. Потоа зема збор г-дин Рубин Абрашовски директор на комуналното претпријатие од Прилеп кој ја презентираше работата на претпријатието и воедно ги пренесе позитивните искуства со справување со отпадот на територија на Општина Прилеп. По презентацијата се разви дискусија, каде претставниците од комуналните претпријатија дискутираа за предизвиците со кои се соочуваат околу управувањето со отпадот. Воедно во рамките на работилницата претставниците од општините се осврнаа на обврските на општините и јавните комунални претпријатија кои ќе произлезат со воспоставувањето на регионалниот систем за управување со отпад и воедно се разви и дискусија за тоа како планираат да се вклучат во регионалното управување со отпад. Г-дин Емил Ангелов ги коментираше навиките на граѓаните за одлагање на отпадот и истакна дека е неопходно да се спроведе истражување за да се утврди зошто граѓаните не постапуваат со отпадот соодветно. Работилницата заврши со позитивен став кој се однесува на тоа дека иако е тешко да се справиме со отпад не треба да се откажеме од воспоставувањето на регионални депонии и негово правилно селектирање и одложување.

Работилницата се реализираше во рамките на проектот: Препораки за Поглавје 27, кој го спроведува Милиеуконтакт Македонија, Центар за климатски промени, Еко-свест и Македонско еколошко друштво, и е финансиран од Фондација отворено општество Македонија.