ЗГ „Центар за климатски промени“ со поддршка на Цивика Мобилитас во јули 2020 започна со спроведување на проектот „Граѓанска платформа за следење на преговорите со ЕУ за поглавје 27“ чија главна цел е да ги следи преговорите со ЕУ за Поглавјето 27 – животна средина и климатски промени, односно преку соработка на граѓанските организации активни во областа на животната средина да подготви и презентира извештај (shadow report) за сегашната состојба, предизвици и идни приоритети во областа на животната средина и климатските промени. Имено, преку формирање на Платформата за следење на преговорите за Поглавјето 27 и подготвување на извештајот, граѓанскиот сектор настојува да има активно и конструктивно учество во преговорите и да биде партнер со јавните чинители, особено со Министерството за животна средина и просторно планирање, во обезбедување на транспарентност и вклученост на сите засегнати страни при утврдување на сегашната состојба и приоритетите во областа на животната средина и климатските промени.

Во ноември 2021, Центарот за климатски промени го издаде Првиот извештај во сенка за Поглавје 27 – животна средина и климатски промени, во кој се анализира моменталната состојба со животната средина и климатските промени во државата и тоа од аспект на усогласување на ЕУ законодавството за животна средина и клима, неговата имплементација и административните капацитети за спроведување на законодавството за животна средина. Извештајот дава препораки кои според граѓанските организации се важни за подобрување на состојбата со животната средина во РСМ и претставува алатка за координирање на комуникација на ГО со надлежните органи.

Во декември 2022 година беше издаден вториот извештај во сенка за Поглавје 27.

Повеќе информации за Платформа 27 може да прочитате на www.platforma27.mk