Изработуваме енергетски прегледи за згради и индустрија, студии за зголемена енергетска ефикасност во индустриски сектор, студии за енергетски менаџмент и нудиме помош за правилно искористување на енергијата во индустриските процеси.