Подобрување на енергетскиот менаџмент во Македонската Индустрија

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Во Декември 2013 година, Центарот за климатски промени започна со имплементација на својот нов проект „Подобрување на енергетскиот менаџмент во Македонската Индустрија“.

Проектот ќе биде имплементиран од Центар за климатски промени-Скопје, подржан од Агенција за енергетика на РМ, Машински факултет од Скопје, Стопанска Комора на Македонија под техничка супервизија на норвешката компанија Норск Енерги.

Една од главните активности на проектот е обезбедување техничка помош за воведување на практики за подобро управување со енергијата во македонската прехрамбена индустрија и имплементација на стандардот за управување со енергија ISO 50001:2011.

Проектот ќе допринесе кон подобрување на енергетските перформанси и перформансите во животната средина кај малите и средни претпријатија од македонската прехрамбена индустрија. Воедно ќе ги унапреди нивните капацитети со цел намалување на енергетската потрошувачка и ќе овозможи полесна идентификација на мерки за штедење на енергија.

Целта е да допринесе кон подигнување на свеста за енергетски менаџмент и намалување на трошоците преку подобрено управување со енергијата како и промоција на стандардот за управување со енергијата и негово воведување во македонските компании.

Воведувањето на практики за подобро управување со енергијата ќе овозможи придобивки на долг рок за индустријата, како во намалувањето на трошоците така и во исполнувањето на законските обврски и подобрувањето на квалитетот на живот во државата. Од друга страна пак намалените производствени трошоци ќе допринесат до зголемена конкурентност на македонската прехрамбена индустрија и поголем пласман на нивните производи надвор од државата.

Освен индустријата во проектот предвидено е да се вклучат и млади инженери и студенти од техничките факултети кои ќе добијат пракса за воведување на стандардот со што ќе се зајакнат нивните капацитети во понатамошната имплементација на практики за управување со енергијата.