Обезбедување услуги за подобро управување со природните ресурси (RE-Source)

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Во јуни 2020, Центар за климатски промени стана партнер во Балкан мед проектот „Обезбедување услуги за подобро управување со природните ресурси (RE-Source)“

Проектот „Обезбедување услуги за управување со природните ресурси“ со кратенка „ RE-Source“ се спроведува во рамките на „Програмата за транснационална соработка INTERREG Балкан – Медитеран 2014-2020“ и е кофинансиран од Европската унија и Националните фондови на учесничките земји. Партнерството вклучува девет (9) партнери (еден партнер на Обсервер) кои доаѓаат од пет (5) земји (Грција, Кипар, Албанија, Бугарија и Република Северна Македонија).

Општата цел на проектот има за цел да го зголеми капацитетот на управување и соодветната испорака во однос на законодавството за животна средина.

Под-цели на проектот се:

  • Надградба и прилагодување на постојните дигитални алатки и услуги во врска со примена на 1) прецизно наводнување, 2) евалуација на кодекси на добри земјоделски практики и 3) проценка на ризик од ерозија на почвата од големи размери.
  • Испорака на овие алатки и услуги до крајните корисници од локалните власти на јавната администрација на пет (5) земји (Грција, Бугарија, Албанија, Република Северна Македонија и Кипар).
  • Обезбедување на научна и техничка поддршка и спроведување на семинари за обука и работилници насочени кон персоналот на јавните власти кои се фокусираат на употреба на дигитални алатки / услуги, управување со водни ресурси и почва, добри земјоделски практики и соодветна имплементација на правната рамка
  • Дифузија на знаење до сите заинтересирани страни и поединци и подигнување на јавната свест за еколошки прашања и регулаторни обврски.

Времетраење на проектот: Јули 2019-Јуни 2021