Обезбедуваме поддршка за намалување на јаглеродниот отпечаток во вашиот дом или вашата компанија и индустрија,

Овозможуваме да бидете усогласени со законските прописи за животна средина и енергија и да го подобрите имиџот на Вашата компанија,

Изготвуваме извештаи за јаглеродниот отпечаток на вашата компанија во согласност со меѓународно прифатени методологии.

За повеќе информации обратете ни се!