I. Закон за животна средина

II. Закон за управување со отпад

III. Закон за управување со пакување и отпад од пакување

IV. Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема

V. Закон за квалитет на амбиентен воздух

VI. Закон за за енергетика