ПАТОКАЗ за одржливи практики

ВОДИЧ за одржливи практики

Прирачни за управување со енергијата и енергетската ефикасност кај микро, мали и средни претпријатија

Нацрт верзија на „Водич за ЕЛС и ГО за обврските поврзани со законодавството за животна средина“

Анализа на навиките за штедење енергија во домаќинствата во Град Скопје

 

Промоција и пошироко прифаќање на Енергетската ефикасност и обновливите извори во домаќинствата во Северна Македонија

Анализа на природни непогоди во Република Северна Македонија 2005 – 2023 година

Прв извештај во сенка за Поглавје 27

 

Извештај од спроведената анализа на релевантното законодавство за добра земјоделска пракса во секторот животна средина и земјоделство

Policy brief for Renewable Energy Directive RED II

Идентификација на изворите на емисии во Југоисточниот регион

Изработка на регионален инвентар на емисии за Југоисточниот регион

Проценка на основен демографски, здравствен и јавен здравствен профил

Студија за влијанието на Covid 19, врз квалитетот на воздухот во Скопје

Студија за моментална состојба со вклученоста на јавноста во процесот на донесување на одлуки за животна средина

Проценка на здравствениот ризик

Втор БУР Ограничувања и недостатоци, и релевантни финансиски, технички и потреби за капацитети за интеграција во политиките за климатските промени

Тренинг програма за управување со отпад

Програма за управување со отпад за мали и средни претпријатија

Анализа на окружувањето или
PESTEL анализа за Југозападниот плански регион на Р. Македонија

Студија за евалуација на деловни можности прекуграничниот регион

 Извештај од кампањата за следење на внатрешното загадување на воздухот во основните општински училишта во општина Карпош