Прв извештај во сенка за Поглавје 27

 

Извештај од спроведената анализа на релевантното законодавство за добра земјоделска пракса во секторот животна средина и земјоделство

Идентификација на изворите на емисии во Југоисточниот регион

Изработка на регионален инвентар на емисии за Југоисточниот регион

Проценка на основен демографски, здравствен и јавен здравствен профил

Студија за влијанието на Covid 19, врз квалитетот на воздухот во Скопје

Студија за моментална состојба со вклученоста на јавноста во процесот на донесување на одлуки за животна средина

Проценка на здравствениот ризик

Втор БУР Ограничувања и недостатоци, и релевантни финансиски, технички и потреби за капацитети за интеграција во политиките за климатските промени

Тренинг програма за управување со отпад

Програма за управување со отпад за мали и средни претпријатија

Анализа на окружувањето или
PESTEL анализа за Југозападниот плански регион на Р. Македонија

Студија за евалуација на деловни можности прекуграничниот регион

 Извештај од кампањата за следење на внатрешното загадување на воздухот во основните општински училишта во општина Карпош