ЦКП има искуство во следниве области:

  • Управување со животната средина (ISO 14001:2004))
  • Програми за управување со отпадот
  • Управување со енергија (ISO 50001:2011)
  • Подготовка на IPPC апликации
  • EIA i SEA студии
  • Подготовка на елаборати за животната средина
  • Изработка на модели за дисперзија
  • Организирање на кампањи за јавна свест
  • Обезбедување на логистичка поддршка за организација на различни јавни настани за животната средина

Имајќи за цел да го зајакне својот капацитет уште од самиот почеток, ЦКП има тим на професионалци со повеќе од 5 години работно искуство во областа на животната средина и бројни надворешни експерти кои опфаќаат различни технички области.